Molt més que colònies

Ponència presentada el 17 de maig de 2012 al Primer Congrés Internacional d’Oci i Turisme, celebrat a al Tecnocampus de Mataró. En ella es descriu la realitat actual i el potencial en un futur immediat del sector privat de les cases de colònies, representat per l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec). Vaig fer la meva intervenció en qualitat de gerent de l’Acellec. Com a idea central s’hi estaca que les cases de colònies constitueixen una aportació singular de Catalunya al món de les instal·lacions turístiques de valor afegit. El seu orígen té poc a veure amb el turisme tal com avui l’entenem, però és justament la riquesa dels valors que promovien les colònies des del seu naixement allò que ha convertit en l’actualitat les seves instal·lacions i serveis en una plataforma de serveis turístics de primera fila, activa i dinàmica. Avui, les cases de colònies constitueixen un sector econòmic específic i amb característiques pròpies, amb un gran potencial de creixement i desenvolupament i font d’una singularitat que podria esdevenir una marca de referència a nivell internacional.

Les cases de colònies: una joia per descobrir.

Les cases de colònies constitueixen una aportació singular de Catalunya al món de les instal·lacions turístiques de valor afegit. El seu orígen té poc a veure amb el turisme tal com avui l’entenem, però és justament la riquesa dels valors que promovien les colònies des del seu naixement allò que ha convertit en l’actualitat les seves instal·lacions i serveis en una plataforma de serveis turístics de primera fila, activa i dinàmica. Avui, les cases de colònies constitueixen un sector econòmic específic i amb característiques pròpies, amb un gran potencial de creixement i desenvolupament i font d’una singularitat que podria esdevenir una marca de referència a nivell internacional.

Malgrat les condicions objectivament positives de les cases de colònies com a oferta turística de qualitat, molt especialitzada en un públic determinat, amb controls qualitatius i tècnics perfectament contrastats i homologables a nivell internacional, no han aflorat encara d’una forma clara en el mercat per diverses raons.

Cal destacar el fet que les cases de colònies no són reconegudes com a integrants del sector turístic, i la seva oferta, per bé que especialitzada i perfectament adaptada a les necessitats del públic objectiu a què s’adreça, no ha estat encara integrada en els espais de promoció institucional ni es beneficia de les polítiques públiques de suport a l’oferta turística. En certa manera, les cases de colònies són, paradoxalment, víctimes de les seves pròpies virtuts. Els orígens del sector, vinculats al món educatiu, de la salut i l’atenció social, són d’una banda les raons que expliquen el seu gran potencial actual com a oferta turística perquè els aporta singularitat, especialització i qualitat, però són, al mateix temps, causa d’encasellament en un sector d’activitat al qual li costa mostrar-se com a part integrant del mercat turístic.

Plantegem, per tant, la necessitat de donar suport i promoure el sector de les cases de colònies com a oferta turística de primer nivell en l’àmbit especialitzat dels grups d’infants i joves, amb continguts educatius i amb ofertes de valor afegit vinculades a l’entorn natural, a la cultura i al coneixement del país. La vinculació del món de les cases de colònies amb el sistema educatiu, a més, ofereix la possibilitat de treballar des d’una doble perspectiva que assegura possibilitats d’explotació econòmica al marge de les tradicionals dificultats de l’estacionalitat. Les cases de colònies són, d’una banda, un recurs pedagògic de primera fila per al sistema educatiu, al qual ofereix servei estable i a mida durant tot el curs acadèmic, i són també, d’una altra banda, una oferta turística especialitzada de gran nivell que s’ha d’integrar en els circuits internacionals del mercat turístic.

Defensem, justament, que allò que a ulls externs pot dificultar la integració de les cases de colònies al sector turístic, la pertinença específica al món del lleure i l’educació, ha de ser, de fet, la major de les seves virtuts, la font del seu valor afegit com a oferta turística. Que les cases de colònies treballin de forma habitual i intensa en el món de l’educació no ha de ser un obstacle per al seu creixement des del punt de vista de l’explotació turística sinó justament el contrari: l’especialització i el coneixement de l’àmbit educatiu és el punt fort essencial de les cases de colònies per desenvolupar també la seva oferta en l’àmbit netament turístic. Activitat educativa i turística no són antagonistes sinó complementàries, i la mixtura entre una activitat i altra garanteixen el reforç mutu, fins al punt que una adequada combinació de les dues ha de ser en l’arrel de la seva singularitat i del seu potencial com a sector.

Orígens i evolució

Sentim a parlar colònies des de finals del segle XIX, i es reconeix com a fundador de l’activitat el metge suís Walter Bion. El 1876 es va endur un grup d’infants de Zuric als Alps suïssos com a aportació al seu benestar i salut mitjançant el contacte amb la natura i a través de la convivència del grup. La primera activitat reconeguda com a colònia a Catalunya la va organitzar la Societat Econòmica d’Amics del País de Barcelona, el 1893. Un centenar de nens i nenes barcelonins van fer les seves primeres colònies a La Garriga, les Corts i Sarrià. És interessant remarcar que aquesta entitat tenia un paper protagonista en la societat civil del moment, i recollia i defensava els interessos de les classes mitjanes i burgeses barcelonines, amb una forta intervenció en el món de la política i l’empresa. L’organització de colònies per a infants, per tant, era percebuda com una mesura d’interès social i comunitari, beneficiosa per al conjunt del país, necessària per promoure un model determinat d’educació i, en termes generals, per millorar les condicions de vida i salut de la població. Aquesta visió queda perfectament reforçada quan l’Ajuntament de Barcelona inicia les seves campanyes anuals de colònies, el 1906, moment determinant per al creixement i difusió del fenòmen.

Tot i que l’inici de les colònies és a Catalunya una mica tardà respecte a altres iniciatives similars a altres punts d’Europa, val a dir que l’impuls que prenen a casa nostra és singularment important. L’existència d’una classe mitjana forta vinculada a l’activitat econòmica i industrial i la forta tradició excursionista fa que les colònies s’integrin de forma gairebé natural amb el tarannà del país. Enlloc de l’Estat espanyol hi haurà un impuls tan destacable d’aquest tipus d’activitat, i a pocs llocs d’Europa es poden trobar fenòmens equiparables.

Queda clar, així doncs, que l’origen de les colònies té a veure amb un corrent higienista, vinculat a la voluntat modernitzadora del país. El sistema educatiu i les condicions d’higiene i salubritat amb què hi accedien els infants eren durant el primer terç del segle XX realment deficients, i s’assumeix com a necessitat de creixement i millora col·lectiva impulsar mesures de qualitat i regeneració del sistema. Les colònies són, per contrast entre la dura realitat urbana i la convivència en l’entorn natural, un mecanisme d’aprenentatge i educació, d’atenció a la salut i de millora de la higiene i la salubritat.

L’auge del fenòmen arriba amb el període de la República, durant el qual el sistema educatiu públic rep una empenta considerable, es produeix una renovació espectacular de les seves estructures i es posen en marxa múltiples projectes de qualitat pedagògica. És, probablement, l’edat d’or de les colònies escolars o en temps de vacances. Cal remarcar també en aquells moments inicials la convivència de les iniciatives públiques amb les privades; tant l’escola pública i l’administració com el món associatiu i fins i tot de determinades corporacions empresarials, assumeixen gairebé com a necessitat l’oferta de valor afegit que les activitats de colònies suposen per a l’educació dels infants.

El període de la dictadura franquista suposa, òbviament, un retrocés sobtat d’aquesta dinàmica, però superat el període de major rigor, i sobretot gràcies a l’acció dels moviments associatius, les activitats de colònies aniran recuperant el seu vigor. La recuperació de la democràcia ens troba amb una àmplia xarxa de cases de colònies arreu del país i amb una consciència força generalitzada del benefici d’aquestes activitats. Els mestres s’han convertit en els principals promotors, i l’organització de colònies amb continguts educatius i pedagògics es converteix en una tasca irrenunciable per a un percentatge molt rellevant dels centres escolars del país.

Les instal·lacions han viscut un procés intens de millora. Des de les primeres cases, en els quals la precarietat de condicions s’assumia amb l’elogi de la ruralitat i de les virtuts pedagògiques de l’austeritat, fins a les actuals instal·lacions, l’evolució ha estat radical. La comfortabilitat, la completa dotació de recursos, la seguretat i l’estricte control de l’higiene i la salut són avui bandera des les cases de colònies. De fet, el compliment de les normatives que avui són aplicables a Catalunya en aquest camp fa que l’adequació de les condicions tècniques de les nostres instal·lacions sigui pràcticament homologable amb les legislacions més exigents a nivell europeu.

En paral·lel amb l’evolució qualitativa de les instal·lacions, s’ha de remarcar la transformació dels serveis educatius o pedagògics. Mentre que, inicialment, l’activitat a les cases era assumida pels propis mestres organitzadors de les sortides, actualment  les cases de colònies ofereixen un ventall extensíssim de recursos pedagògics, amb equips de monitoratge especialitzat, amb la confecció de programes educatius adaptats i complementaris als currículums escolars de tots els nivells del nostre sistema educatiu, i amb ofertes alternatives de recursos vinculades a la pràctica esportiva, el coneixement d’idiomes, el contacte amb la natura, els itineraris culturals i, en termes generals, el coneixement del país.

En l’actualitat, l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec), ha impulsat la creació d’una plataforma de treball, en la qual s’hi integren les diferents organitzacions que representen propietaris i gestors de cases de colònies, per establir lligams estables de relació entre el sector i el sistema educatiu, per donar formalitat i, en la mesura del possible, oficialitat, a una relació ja més que centenària, entre el sistema educatiu i les cases de colònies.

Les cases de colònies com a oferta turística

L’evolució de les característiques i condicions físiques de les instal·lacions durant els darrers trenta anys ha transformat, en bona mesura, la imatge tradicional de les cases de colònies. Sense perdre els valors de contacte estret amb l’entorn natural i de proximitat en la relació i la convivència del grup, les instal·lacions s’han modernitzat, han afegit tota mena de recursos físics per al desenvolupament de les activitats i s’han adaptat de manera rigorosa a l’ampli ventall de normatives que en regulen les condicions.

La seguretat, la higiene, la salut i l’actuació en casos d’emergència són aspectes perfectament garantits en la gran majoria d’instal·lacions i en determinats aspectes, el nivell de rigor és fins i tot superior al d’altres instal·lacions equiparables en l’àmbit turístic. Òbviament, el fet de treballar específicament amb joves i infants porta l’administració a extremar les garanties de seguretat, però també als empresaris, que converteixen aquesta norma en bandera de qualitat per a la seva oferta.

En termes generals, i obviant la diversitat de legislacions internacionals en la matèria, la xarxa catalana de cases de colònies o instal·lacions juvenils compleixen sense excessives dificultats les exigències tècniques requerides pels governs europeus que promouen o organitzen estades en grup per a infants i joves en el que seria equivalent a les nostres colònies. I la primera prova de la qualitat de la nostra oferta la tenim en la proliferació, els darrers anys, de les estades de grups d’arreu d’Europa en les nostres instal·lacions. Joves de la Gran Bretanya, de França i d’Alemanya realitzen estades amb força regularitat a les cases de colònies catalanes i el mercat, tot i que lentament, es va obrint a altres orígens.

A les virtuts clàssiques del nostre turisme (el clima, l’entorn natural i Barcelona com a destinació), les cases de colònies hi afegeixen uns valors dels quals no disposa cap altre tipus d’oferta. La seva especialització en el treball educatiu, fa que les seves instal·lacions i la seva oferta sigui especialment atractiva per als grups organitzats de joves d’aquests països. La creixent fidelització d’aquests grups i la paulatina entrada en contacte amb operadors internacionals fa que aquest mercat estigui en expansió.

L’oferta catalana de cases de colònies és especialment atractiva per als operadors internacionals per diverses raons. Tenint en compte que no ens referim a una oferta clàssica de turisme, sinó adreçada a grups organitzats, són destacables els següents aspectes.

–      Instal·lacions integrades en entorn natural
–      Una xarxa extensa de cases que, en el seu conjunt, cobreixen la totalitat del país i, per tant, la totalitat de climes, ambients i ofertes lligades a l’entorn
–      Instal·lacions pensades i adequades especialment per a les activitats en grup, amb tots els seus condicionants
–      Evolució qualitativa impecable a l’hora d’adaptar els espais comunitaris de pernoctació, manutenció i activitat a les actuals exigències de comfortabilitat i requisits tècnics
–      Ofertes complementàries de contingut educatiu
–      Ofertes complementàries d’oci i lleure d’alt valor afegit (esport de natura, itineraris excursionistes, itineraris culturals i gastronòmics,…)
–      Equips de monitoratges especialitzats per atendre necessitats específiques
–      Possibilitat d’ofertes a mida per treballar continguts específics
–      Oferta d’assessorament específic als responsables dels grups per adaptar oferta i demanda a les necessitats concretes
–      Proximitat a la totalitat de l’oferta clàssica del turisme català

Des d’un altre punt de vista, l’oferta de les cases de colònies esdevé una oportunitat per al sistema turístic català també per diverses raons.

–      Ofereix experiències vitals i enriquidores a joves d’altres estats que són, potencialment, turistes fidelitzats per al futur i per a altres tipus d’oferta.
–      S’adreça a un públic objectiu (joves) que pot ser reclam per a un altre sector de l’oferta: el turisme familiar
–      Desenvolupa una oferta basada en la qualitat dels continguts (educació, cultura, natura)
–      Es dirigeix amb oferta de qualitat a un públic objectiu (joves) amb risc de ser estigmatitzat per un tipus de turisme de baixa qualitat i amb potencial conflictivitat
–      Es tracta d’una oferta que pràcticament té desenvolupada una idea de marca, fàcilment promocionable
–      Genera una oferta molt diversa que abasta la pràctica totalitat del país
–      La diversitat de la seva distribució possibilita també l’aprofitament de diverses estacionalitats
–      Pels seus continguts i diversitat d’entorns facilita una tasca de difusió i explicació del país en la seva diversitat i en la seva singularitat
–      Per la diversitat de continguts i entorns realitza una funció de xarxa i lligam amb altres ofertes complementàries del sector turístic, vinculades a cada zona o territori concret
–      Mercès a la diversitat de normes reguladores, es tracta d’un sector que compleix sense grans dificultats estàndards de qualitat i seguretat exigents a nivell europeu

Diverses empreses del sector han iniciat des de fa anys la seva entrada al mercat internacional per atraure turisme. La complementarietat i el benefici mutu entre el treball en l’àmbit educatiu com a recurs pedagògic del sistema educatiu català i l’oferta per al turisme de base internacional està contrastada, i no només no resulta contraproduent, sinó que ofereix possibilitats d’enriquiment de l’oferta. La qualitat i requisits de seguretat exigits pels organismes d’altres estats que controlen i fan seguiment del seu compliment per als grups de joves que viatgen a l’estranger són perfectament atesos per les prestacions de les nostres instal·lacions. Quan s’obre la possibilitat de contactar amb operadors internacionals, l’interès per l’oferta de les cases de colònies és gairebé immediat.

En les actuals circumstàncies, i a la vista de tot el que hem exposat fins aquí, la promoció de l’oferta de qualitat de les cases de colònies per al turisme és una oportunitat, no ja per al propi sector, sinó per al conjunt de l’oferta turística del país. La possibilitat de posar en funcionament  iniciatives que potenciïn tots aquest valors afegits (educació, natura, cultura, país) en el marc d’una oferta turística de qualitat que, per tant, pugui generar una marca reconeixible, hauria de passar al nivell de les concrecions pràctiques.

L’oferta de l’Acellec

L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) agrupa tres sectors d’activitat: els serveis educatius, adreçats específicament al sistema educatiu i al lleure educatiu, el serveis socioculturals i específicament culturals, i les cases de colònies.

Les empreses associades a l’Acellec i que es configuren en el sector de les cases de colònies van facturar en el seu conjunt 21 milions d’euros durant 2011. Les seves plantilles donen treball estable a 500 treballadors, una part majoritària dels quals desenvolupen tasques qualificades i especialitzades en l’àmbit de l’educació, la dinamització sociocultural i la promoció turística. L’estacionalitat d’una part de l’oferta i l’atenció a necessitats específiques dels serveis demandats, a més, fa que es produeixi un elevat nombre de contractacions laborals que, si bé són parcials i temporals, es reprodueixen amb assiduïtat i generen un col·lectiu professional establement dedicat a aquesta activitat. El volum d’aquestes contractacions multiplica el de les plantilles habituals, de manera que podem xifrar la massa laboral del sector integrat a l’Acellec en unes 3.000 persones.

Des d’un altre punt de vista, l’activitat de les cases de colònies constitueix tot sovint una porta d’entrada al mercat laboral per al perfil de treballadors més afectats pels actuals índex d’atur: joves amb un bon nivell de formació.

El funcionament de les cases de colònies, tanmateix, no només genera activitat per l’estricta gestió i atenció de les instal·lacions i els seus usuaris, sinó que requereix l’existència d’un seguit d’ofertes i serveis paral·lels que en garanteixin la qualitat i el treball. És així que trobem diverses empreses especialitzades en la prestació de serveis de monitoratges, elaboració de currículum i projectes educatius i suport a tota mena d’activitats emmarcades en l’àmbit del lleure i l’oci. En l’actual context econòmic, aquest és un espai especialment adequat per a l’impuls de la nova emprenedoria, com a font d’autocupació i de generació de nous jaciments de treball. L’Acellec presta suport a l’inici de l’activitat de projectes empresarials d’aquestes característiques.

Les empreses del sector de les cases de colònies de l’Acellec gestionen 42 instal·lacions de forma directa (en propietat o en concessió), amb 6.231 llits en total, distribuïdes en 18 comarques diferents d’arreu de Catalunya. En el conjunt de la seva activitat, però, presten servei com a agència de gestió o com a prestadores de serveis especialitzats, a 173 cases de colònies, que disposen en conjunt de 18.263 llits, i estan distribuïdes en 33 comarques diferents de Catalunya.

Les instal·lacions gestionades per les empreses de l’Acellec van acollir durant 2011 prop de 600.000 pernoctacions. Del volum d’activitat global, entre el 15% i el 20% correspon a estades de grups de joves d’altres estats, entre els quals destaquen França, Alemanya i el Regne Unit. El percentatge d’ocupació amb usuaris estrangers, combinat amb l’exposició realitzada fins ara dels valors que permeten la promoció de les cases de colònies, revela que queda un ampli camí per recórrer en la promoció internacional de la seva oferta.

Els recursos associats a l’oferta estricta d’allotjament i manutenció són, tal com ja s’ha exposat, extensíssims i d’una gran varietat. Sense voluntat de ser exhaustiu, resumim tot seguit la diversitat de propostes i recursos que és possible obtenir en l’estada a alguna de les cases de colònies catalanes.

Pel que fa a l’entorn natural

–      La majoria de cases s’ubiquen en entorns d’interès natural i moltes vegades sota alguna figura de protecció pública.
–      La propietat de les cases inclou tot sovint finques que integren ambients i hàbitats naturals específics (boscos, zones agrícoles, cursos fluvials, etc.)
–      Projectes pedagògics relacionats amb la protecció del medi ambient, la diversitat biològica i la sostenibilitat.
–      Activitats de contacte no agressiu i experiència amb el medi natural (excursions, rutes, itineraris, acampades, BTT, submarinisme…)
–      Activitats específiques de coneixement de la flora, de la fauna i de contacte amb l’agricultura

Pel que fa als esports

–      Pràcticament totes les cases disposen d’un o altre tipus d’instal·lació esportiva pròpia (pistes de diversos esports, piscines, rocòdroms, vies ferrades…)
–      Permeten la pràctica d’esports en el medi natural (excursionisme, escalada, kaiac, windsurf….)
–      Àmplia oferta d’esports vinculats a la descoberta i l’oci (aventura)

Pel que fa a ofertes educatives

–      Programes específics per adaptar-se a currículums i crèdits escolars
–      Serveis d’assessorament i suport pedagògic
–      Projectes propis i singulars per explotar la vessant educativa de qualsevol activitat o experiència d’oci
–      Aplicació pràctica i permanent de les tècniques pròpies del lleure educatiu
–      Aplicació inespecífica però constant dels valors tradicionals de l’associacionisme educatiu i de relació amb la natura (solidaritat, pau, compartir, convivència, democràcia…)
–      Amplíssim ventall de propostes de convivència i immersió per a l’aprenentatge d’idiomes

Pel que fa a oferta cultural i  artística

–      Espais i activitats dedicades a l’iniciació i experimentació de la pràctica artística (circ, teatre, arts visuals, dansa, audiovisual, etc.)
–      Itineraris culturals per l’entorn proper (rutes urbanes, de descobriment d’edificis o monuments històrics, grastronòmiques, etc.)
–      Propostes de treball de la cultura popular

Pel que fa a propostes singulars

–      Planetaris
–      Adaptació d’activitats de lleure i instal·lacions per a joves amb minusvalies
–      Escoles de mar com a activitat integrada en l’oferta de determinades instal·lacions
–      Treball especialitzat de jocs
–      Ofertes d’esport d’aventura
–      Tallers i itineraris de descoberta sobre geologia

Pel que fa a l’adaptació a la demanda

–      L’amplitud de recursos de les cases de colònies permeten una bona adaptació a les demandes del mercat turístic sense distanciar-se en cap cas del valors centrals del lleure educatiu. És en aquest sentit, que prenen força i protagonisme en les ofertes del sector les següents propostes:

  • Ofertes temàtiques vinculades a períodes concrets (jornada única, caps de setmana, setmana)
  • Estades per a singles
  • Colònies per a grups familiars
  • Espais de referència per a celebracions (festes populars, aniversaris, casaments, etc.)
  • Adaptació d’oferta a interessos i necessitats de grups associatius determinats
  • Creació d’activitats o experiències a mida, segons demanda dels clients
  • Coneixement i adaptació d’oferta a requisits sol·licitats per grups de procedència internacional, segons costums i hàbits propis del país d’origen

Mesures a promoure

Fins aquí hem descrit, d’una banda, la realitat actual de les cases de colònies, generada a partir de l’evolució al llarg de més cent anys d’un model singular, recolzat en valors que s’han mantingut amb solidesa i, d’una altra banda, la dimensió i característiques de la seva oferta, que apareix com a idònia per a ser promoguda des del vessant turístic, integrada en les polítiques públiques de suport a aquest sector.

Però la tendència que s’apunta en aquesta presentació, per molt que respongui a realitats ben descrites i que tingui potencialitats interessants per al sector, difícilment s’imposarà, creixerà i es consolidarà si no es produeixen accions decidides que en garanteixin el progrés. Hem descrit fins aquí, per tant, una oportunitat; aprofitar-la i desenvolupar-ne els continguts requereix treball i mesures concretes.

Per cloure aquesta presentació, per tant, reproduïm una bateria de propostes d’actuació que haurien de fer possible la pervivència de l’oferta de qualitat i valors de les cases de colònies, la projecció més enllà del seu marc tradicional de treball per garantir-ne la viabilitat econòmica, i el desplegament dels seus potencials com a oferta turística especialitzada de valor afegit, idònia per al creixement del sector específic, però també per al conjunt de l’oferta turística catalana.

Marca de qualitat

Cal impulsar la creació d’una marca de qualitat que identifiqui els valors específics de les cases de colònies com a oferta turística i que posi en valor els seus punts forts. Turisme juvenil educatiu podria ser l’eix de la marca, que hauria de definir estàndards de qualitat per admetre’n al pertinença i per acollir-se als seus possibles beneficis.

Integració en la marca Catalunya

La promoció externa de les cases de colònies requereixen el paraigües de l’administració pública. El públic objectiu de les cases de colònies són els grups de joves, que es mouen sota els controls de qualitat i seguretat de l’administració de cada país. En aquest sentit, el suport de l’administració catalana, que podria actuar com a garant de qualitat aportaria un plus de confiança que facilitaria la validació de la nostra oferta a nivell internacional.

Entrada en els circuits internacionals

L’accés als operadors internacionals ha estat fins al moment el resultat d’esforços concrets i individuals de cadascuna de les empreses del sector. El mercat turístic entén només parcialment els valors i la singularitat de la nostra oferta, però si es comptés amb una plataforma de promoció i difusió, es visualitzarien amb relativa facilitat. L’experiència exitosa dels grups estrangers ja fidelitzats ho demostra. Cal, per tant, suport públic per connectar amb els mercats, fires i operadors internacionals.

Desenvolupament professional

La prestació de servei específica en cases de colònies requereix l’existència de professionals especialitzats si es volen mantenir els valors que fins ara han definit el sector. Tot i que amb mancances, existeixen vies adequades per formar aquests professionals, ja sigui des del món acadèmic de l’educació i la pedagogia, ja sigui de l’especialització en el lleure educatiu. Així mateix, en la mesura que la multiplicitat de la seva oferta es nodreix de l’aprofundiment en disciplines vinclades a l’esport, a la natura i el medi ambient i a la cultura, els especialistes en aquests camps són també font de recursos humans per al sector. Tanmateix, la creixent introducció en el mercat turístic requereix la creació de figures mixtes o, com a mínim, la incorporació de professionals amb capacitat d’atendre les dues vessants de l’oferta: la dinamització en el camp del lleure educatiu i l’animació turística. Cal, per tant, generar oferta formativa en aquest camp i adaptar-la de forma pràctica al mercat existent.

Adaptació de currículums formatius

Com a conseqüència del que hem descrit en el punt anterior, cal que els ensenyaments formals s’adaptin parcialment per atendre les necessitats del sector. En aquest sentit, l’Escola EFA (Escola de Formació de l’Acellec) treballa ja en la creació d’aquests currículums i realitza alguna prova pilot per integrar determinades formacions en especialitats necessàries per a les cases de colònies, amb les titulacions legalment exigibles als professionals d’aquest camp.

Identificació com a sector econòmic

És necessari visualitzar les cases de colònies com a sector específic, amb característiques concretes, i generar tots els recursos que es derivin d’aquesta identificació. Cal, en conseqüència, realitzar estudis econòmics per dimensionar el sector, per identificar tota l’activitat empresarial vinculada, per avaluar les característiques del mercat laboral que hi està associat, i per obtenir dades certes, contrastables i periòdiques, de l’impacte del sector en l’economia del país en general, i en el sector turístic en particular.

Naixement estadístic

Cal generar un sistema estable de recollida de dades estadístiques sobre l’activitat de les cases de colònies començant per la comptabilització fiable del nombre de pernoctacions anual o per temporades.

L’existència d’una xarxa real de cases de colònies és avui una oportunitat que cal aprofitar en interès del propi sector i del mercat turístic català. És necessari garantir la pervivència del model de cases de colònies amb totes les virtuts heretades de la seva llarga i intensa història. Cal, al mateix temps, projectar-les sense perdre ni un bri de qualitat, al mercat turístic, que busca i necessita, per la seva banda, productes que posin l’accent en el valor afegit, en la cultura, en l’educació i en la promoció del país com a marca. El producte existeix, els valors hi són continguts de forma inseparable i el mercat demanda ofertes d’aquestes característiques. Cal només, per tant, generar les condicions per tal que les cases de colònies i tot el seu bagatge històric, ambiental, cultural i educatiu es projectin adequadament.

Pep Montes
Gerent de l’Acellec